mafiapress
START | RSS | Kody DostДÖpu | Rejestruj
 
Inne | Podstawa prawna | polski aspekt prawny
02.07.2006

Ustawa o swiadku koronnym

Ustawa o ┼Ťwiadku koronnym

USTAWA z dnia 25 czerwca 1997 r. o ┼Ťwiadku koronnym.
(Dz. U. z dnia 26 wrze┼Ťnia 1997 r.)

( Akt publikowany w MafiaPress.pl )

Art. 1.
1. Przepisy ustawy stosuje się w sprawach o przestępstwa popełnione w zorganizowanej grupie
albo zwi─ůzku maj─ůcym na celu pope┼énianie przest─Öpstw:
1) (okre┼Ťlone w art. 134, art. 148 § 1-3, art. 163 § 1 i 3, art. 164 § 1, art. 165 § 1 i 3, art. 171 § 1, art.
173 § 1 i 3, art. 204 § 4, art. 223, art. 252 § 1-3, art. 253, art. 263 § 1 i 2, art. 264 § 2 i 3, art. 280-282,
art. 299 § 1-6 oraz w art. 310 § 1, 2 i 4 Kodeksu karnego,
2) przeciwko mieniu, powoduj─ůce znaczn─ů szkod─Ö,
3) (skarbowych, polegaj─ůcych na uszczupleniu nale┼╝no┼Ťci publicznoprawnej du┼╝ej warto┼Ťci albo gdy
warto┼Ť─ç przedmiotu czynu zabronionego jest du┼╝a,
4) wytwarzania, przetwarzania i obrotu ┼Ťrodkami odurzaj─ůcymi lub substancjami psychotropowymi,
5) (okre┼Ťlone w art. 67 i 70 ustawy z dnia 10 wrze┼Ťnia 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. Nr
83, poz. 930).
2. Przepisy ustawy stosuje si─Ö tak┼╝e w sprawach o przest─Öpstwa okre┼Ťlone w art. 228 § 1 i 3-6, art. 229
§ 1 i 3-5, art. 230 § 1, art. 230a § 1, art. 231 § 1 i 2, art. 250a § 1 i 2 oraz w art. 258 Kodeksu karnego.

Art. 2. Świadkiem koronnym jest podejrzany, który został dopuszczony do składania zeznań w
charakterze ┼Ťwiadka, na zasadach i w trybie okre┼Ťlonych niniejsz─ů ustaw─ů.

Art. 3.
1. Mo┼╝na dopu┼Ťci─ç dow├│d z zezna┼ä ┼Ťwiadka koronnego, je┼╝eli ┼é─ůcznie zosta┼éy spe┼énione
nast─Öpuj─ůce warunki:
1) do chwili wniesienia aktu oskar┼╝enia do s─ůdu jako podejrzany w swoich wyja┼Ťnieniach przekaza┼é
organowi prowadz─ůcemu post─Öpowanie informacje, kt├│re mog─ů przyczyni─ç si─Ö do ujawnienia
okoliczno┼Ťci przest─Öpstwa, wykrycia pozosta┼éych sprawc├│w, ujawnienia dalszych przest─Öpstw lub
zapobie┼╝enia im,
2) zobowi─ůza┼é si─Ö do z┼éo┼╝enia przed s─ůdem wyczerpuj─ůcych zezna┼ä dotycz─ůcych os├│b
uczestnicz─ůcych w przest─Öpstwie oraz pozosta┼éych okoliczno┼Ťci, o kt├│rych mowa w pkt 1, pope┼énienia
przest─Öpstwa wymienionego w art. 1.
2. Mo┼╝na uzale┼╝ni─ç dopuszczenie dowodu z zezna┼ä ┼Ťwiadka koronnego tak┼╝e od zobowi─ůzania si─Ö
podejrzanego do zwrotu korzy┼Ťci maj─ůtkowych odniesionych z przest─Öpstwa oraz naprawienia szkody nim
wyrz─ůdzonej.
3. Z czynno┼Ťci, o kt├│rych mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 2, sporz─ůdza si─Ö protok├│┼é, a tak┼╝e poucza si─Ö
podejrzanego o tre┼Ťci art. 10 i 11, zamieszczaj─ůc o tym wzmiank─Ö w protokole.

Art. 4. Przepis├│w ustawy nie stosuje si─Ö do podejrzanego, kt├│ry w zwi─ůzku z udzia┼éem w przest─Öpstwie
wymienionym w art. 1:
1) usi┼éowa┼é pope┼éni─ç albo pope┼éni┼é przest─Öpstwo okre┼Ťlone w art. 148 § 1-3 Kodeksu karnego lub
współdziałał w popełnieniu tego przestępstwa,
2) nak┼éania┼é inn─ů osob─Ö do pope┼énienia czynu zabronionego, okre┼Ťlonego w art. 1, w celu
skierowania przeciwko niej post─Öpowania karnego,
3) zak┼éada┼é zorganizowan─ů grup─Ö albo zwi─ůzek maj─ůcy na celu pope┼énianie przest─Öpstw lub tak─ů
grup─ů albo zwi─ůzkiem kierowa┼é.

Art. 5.
1. Postanowienie w przedmiocie dopuszczenia dowodu z zezna┼ä ┼Ťwiadka koronnego wydaje s─ůd
w┼éa┼Ťciwy do rozpoznania sprawy na wniosek prokuratora prowadz─ůcego lub nadzoruj─ůcego post─Öpowanie
przygotowawcze, złożony po uzyskaniu zgody prokuratora apelacyjnego.
2. S─ůd bada, na podstawie danych zawartych we wniosku i materia┼éach zgromadzonych w sprawie, czy
zachodz─ů warunki okre┼Ťlone w art. 1, 3 i 4.
3. Przed wydaniem postanowienia s─ůd przes┼éuchuje podejrzanego co do okoliczno┼Ťci, o kt├│rych mowa w
art. 3 ust. 1 i 2. Je┼╝eli stawi┼é si─Ö obro┼äca, dopuszcza si─Ö go, na ┼╝─ůdanie podejrzanego, do udzia┼éu w
przes┼éuchaniu; zawiadomienie obro┼äcy o terminie przes┼éuchania jest obowi─ůzkowe, gdy ┼╝─ůda tego
podejrzany.
4. S─ůd okre┼Ťla termin i spos├│b wykonania zobowi─ůzania, o kt├│rym mowa w art. 3 ust. 2.
5. S─ůd wydaje postanowienie w terminie 7 dni od dnia wp┼éywu wniosku.
6. Na postanowienie s─ůdu prokuratorowi przys┼éuguje za┼╝alenie.

Art. 6. Je┼╝eli prokurator nie wyst─ůpi┼é z wnioskiem, o kt├│rym mowa w art. 5 ust. 1, albo s─ůd wyda┼é
postanowienie o odmowie dopuszczenia dowodu z zezna┼ä ┼Ťwiadka koronnego, wyja┼Ťnienia podejrzanego, o
kt├│rych mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 oraz art. 5 ust. 3, nie mog─ů stanowi─ç dowodu; w takim wypadku protok├│┼é
wyja┼Ťnie┼ä podejrzanego podlega zniszczeniu.

Art. 7. W razie wydania przez s─ůd postanowienia o dopuszczeniu dowodu z zezna┼ä ┼Ťwiadka koronnego,
prokurator sporz─ůdza odpisy materia┼é├│w dotycz─ůcych osoby wskazanej w postanowieniu s─ůdu i wy┼é─ůcza je do
odr─Öbnego post─Öpowania, kt├│re nast─Öpnie zawiesza; zawieszenie post─Öpowania trwa do czasu
prawomocnego zakończenia postępowania przeciwko pozostałym sprawcom.

Art. 8. W stosunku do ┼Ťwiadka koronnego nie stosuje si─Ö przepis├│w art. 182-185 Kodeksu
post─Öpowania karnego.

Art. 9.
1. Sprawca nie podlega karze za przest─Öpstwa okre┼Ťlone w art. 1, w kt├│rych uczestniczy┼é i kt├│re
jako ┼Ťwiadek koronny ujawni┼é w trybie okre┼Ťlonym niniejsz─ů ustaw─ů.
2. Prokurator wydaje postanowienie o umorzeniu post─Öpowania w ci─ůgu 14 dni od dnia
uprawomocnienia si─Ö orzeczenia ko┼äcz─ůcego post─Öpowanie przeciwko pozosta┼éym sprawcom. Przepis├│w art.
459 i 465 Kodeksu post─Öpowania karnego nie stosuje si─Ö.

Art. 10.
1. Przepis├│w art. 9 nie stosuje si─Ö, je┼╝eli ┼Ťwiadek koronny w toku post─Öpowania:
1) zezna┼é nieprawd─Ö lub zatai┼é prawd─Ö co do istotnych okoliczno┼Ťci sprawy albo odm├│wi┼é zezna┼ä
przed s─ůdem,
2) pope┼éni┼é nowe przest─Öpstwo dzia┼éaj─ůc w zorganizowanej grupie albo zwi─ůzku maj─ůcym na celu
popełnianie przestępstw.
2. W wypadku okre┼Ťlonym w ust. 1 prokurator podejmuje zawieszone post─Öpowanie.
3. Prokurator podejmuje zawieszone post─Öpowanie, je┼╝eli zosta┼éy ujawnione okoliczno┼Ťci, o kt├│rych
mowa w art. 4.
4. Prokurator mo┼╝e podj─ů─ç zawieszone post─Öpowanie, je┼╝eli ┼Ťwiadek koronny pope┼éni┼é nowe
przest─Öpstwo umy┼Ťlne albo nie wykona┼é zobowi─ůzania, o kt├│rym mowa w art. 3 ust. 2.
5. Na postanowienie o podj─Öciu zawieszonego post─Öpowania ┼Ťwiadkowi koronnemu przys┼éuguje
za┼╝alenie do s─ůdu, o kt├│rym mowa w art. 5 ust. 1.

Art. 11.
1. Je┼╝eli ┼Ťwiadek koronny, w ci─ůgu roku od uprawomocnienia si─Ö postanowienia o umorzeniu
post─Öpowania na podstawie art. 9, pope┼éni┼é nowe przest─Öpstwo dzia┼éaj─ůc w zorganizowanej grupie albo
zwi─ůzku maj─ůcym na celu pope┼énianie przest─Öpstw lub zosta┼éy ujawnione okoliczno┼Ťci, o kt├│rych mowa w art.
4, post─Öpowanie to wznawia si─Ö, niezale┼╝nie od podstaw okre┼Ťlonych w art. 327 § 2 Kodeksu post─Öpowania
karnego.
2. Je┼╝eli ┼Ťwiadek koronny, w ci─ůgu roku od uprawomocnienia si─Ö postanowienia o umorzeniu
post─Öpowania na podstawie art. 9, pope┼éni┼é nowe przest─Öpstwo umy┼Ťlne albo nie wykona┼é zobowi─ůzania, o
kt├│rym mowa w art. 3 ust. 2, post─Öpowanie to mo┼╝na wznowi─ç.
3. Na postanowienie o wznowieniu post─Öpowania ┼Ťwiadkowi koronnemu przys┼éuguje za┼╝alenie do s─ůdu,
o kt├│rym mowa w art. 5 ust. 1.

Art. 12. W wypadku podj─Öcia albo wznowienia post─Öpowania z powod├│w, o kt├│rych mowa w art. 10 ust.
1 pkt 1 lub ust. 4 albo w art. 11 ust. 2, skazuj─ůc za przest─Öpstwo obj─Öte tym post─Öpowaniem, s─ůd mo┼╝e
zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary.

Art. 13. S─ůd, na wniosek ┼Ťwiadka koronnego, wy┼é─ůcza jawno┼Ť─ç rozprawy na czas jego przes┼éuchania.
┼Üwiadka nale┼╝y pouczy─ç o tym uprawnieniu. W razie wy┼é─ůczenia jawno┼Ťci, przepis├│w art. 361 § 1 i 3 Kodeksu
post─Öpowania karnego nie stosuje si─Ö.

Art. 14.
1. W razie zagro┼╝enia ┼╝ycia lub zdrowia ┼Ťwiadka koronnego lub osoby dla niego najbli┼╝szej w
rozumieniu przepis├│w Kodeksu karnego, mog─ů by─ç oni obj─Öci ochron─ů osobist─ů, a tak┼╝e uzyska─ç pomoc w
zakresie zmiany miejsca pobytu lub zatrudnienia, a w szczeg├│lnie uzasadnionych wypadkach mo┼╝na wyda─ç
im dokumenty umo┼╝liwiaj─ůce u┼╝ywanie innych ni┼╝ w┼éasne danych osobowych, w tym uprawniaj─ůce do
przekroczenia granicy pa┼ästwowej, jak r├│wnie┼╝ mog─ů uzyska─ç inn─ů form─Ö pomocy, a zw┼éaszcza
przeprowadzenie zabiegu chirurgicznego usuwaj─ůcego charakterystyczne elementy wygl─ůdu lub operacji
plastycznej.
2. W razie niemo┼╝no┼Ťci zatrudnienia ┼Ťwiadka koronnego lub osoby dla niego najbli┼╝szej, mo┼╝e by─ç im
przyznana pomoc finansowa, w szczeg├│lno┼Ťci przeznaczona na pokrycie koszt├│w utrzymania.
3. Ochron─ů lub pomoc─ů, o kt├│rych mowa w ust. 1 i 2, z wy┼é─ůczeniem wydania dokument├│w, o kt├│rych
mowa w ust. 1, mo┼╝na r├│wnie┼╝ obj─ů─ç, do czasu uprawomocnienia si─Ö postanowienia okre┼Ťlonego w art. 5 ust.
1, podejrzanego, kt├│ry spe┼éni┼é warunki przewidziane w art. 3 ust. 1, lub osob─Ö dla niego najbli┼╝sz─ů w
rozumieniu przepis├│w Kodeksu karnego.
4. Niedopuszczalna jest czynno┼Ť─ç dowodowa zmierzaj─ůca do ujawnienia okoliczno┼Ťci, o kt├│rych mowa w
ust. 1.

Art. 15. Warunki i zasady udzielania ochrony lub pomocy, o kt├│rych mowa w art. 14, za granic─ů mo┼╝e
okre┼Ťli─ç umowa mi─Ödzynarodowa.

Art. 16.
1. Obj─Öcie osoby pe┼énoletniej ochron─ů lub pomoc─ů, o kt├│rych mowa w art. 14, uzale┼╝nia si─Ö od
z┼éo┼╝enia prokuratorowi przez t─Ö osob─Ö pisemnego zobowi─ůzania do:
1) przestrzegania zasad i zaleceń w zakresie udzielonej ochrony, a także
2) wykonywania obowi─ůzk├│w ci─ů┼╝─ůcych z mocy ustawy oraz wynikaj─ůcych z prawomocnych
orzecze┼ä i decyzji - w razie korzystania z ochrony lub pomocy polegaj─ůcych na zmianie miejsca pobytu
lub wydaniu dokument├│w, o kt├│rych mowa w art. 14 ust. 1.
2. W wypadku umy┼Ťlnego naruszenia zasad lub zalece┼ä w zakresie ochrony lub uporczywego uchylania
si─Ö od wykonywania obowi─ůzk├│w, o kt├│rych mowa w ust. 1 pkt 2, prokurator mo┼╝e postanowi─ç o odst─ůpieniu
od ochrony lub o ograniczeniu jej zakresu. Na postanowienie w tym przedmiocie przysługuje zażalenie.

Art. 17. 1. W przedmiocie zastosowania ochrony lub pomocy, o kt├│rych mowa w art. 14, prokurator
wydaje postanowienie na wniosek ┼Ťwiadka koronnego, podejrzanego, kt├│ry spe┼éni┼é warunki przewidziane w
art. 3 ust. 1, lub osoby dla nich najbli┼╝szej w rozumieniu przepis├│w Kodeksu karnego.
2. Postanowienie prokuratora o obj─Öciu ochron─ů lub pomoc─ů os├│b, o kt├│rych mowa w ust. 1, mo┼╝e
zosta─ç wydane tak┼╝e z urz─Ödu - za zgod─ů tych os├│b.
3. Na postanowienie w przedmiocie zastosowania ochrony lub pomocy osobom, o kt├│rych mowa w ust.
1 i 2, przysługuje zażalenie.

Art. 18.
1. Organem w┼éa┼Ťciwym do wykonywania postanowie┼ä, o kt├│rych mowa w art. 16 ust. 2 i art. 17
ust. 1 i 2, jest Komendant G┼é├│wny Policji, z wyj─ůtkiem ochrony osobistej os├│b odbywaj─ůcych kar─Ö
pozbawienia wolno┼Ťci lub tymczasowo aresztowanych, przebywaj─ůcych w zak┼éadach karnych lub aresztach
┼Ťledczych.
1a. Organem w┼éa┼Ťciwym do wykonywania postanowie┼ä, o kt├│rych mowa w art. 16 ust. 2 i art. 17 ust. 1 i
2, w zakresie ochrony osobistej os├│b odbywaj─ůcych kar─Ö pozbawienia wolno┼Ťci lub tymczasowo
aresztowanych, przebywaj─ůcych w zak┼éadach karnych lub aresztach ┼Ťledczych, jest Dyrektor Generalny
Służby Więziennej.
2. Nie pope┼énia przest─Öpstwa, kto zgodnie z przepisami niniejszej ustawy sporz─ůdza dokumenty lub
posługuje się dokumentami, o których mowa w art. 14 ust. 1.

Art. 18a.
1. Funkcjonariusze Policji w ramach wykonywanej ochrony mog─ů wprowadza─ç, tak┼╝e w drodze
czynno┼Ťci operacyjno-rozpoznawczych, wsp├│┼édzia┼éaj─ůc z funkcjonariuszami organ├│w w┼éa┼Ťciwych w sprawach
bezpieczeństwa państwa lub ochrony granicy państwowej, dane, o których mowa w art. 14 ust. 1, do
system├│w informatycznych oraz kartotek, skorowidz├│w, ksi─ůg, wykaz├│w i innych zbior├│w ewidencyjnych
organ├│w pa┼ästwowych oraz jednostek samorz─ůdu terytorialnego, innych pa┼ästwowych lub komunalnych
jednostek organizacyjnych oraz podmiot├│w niepa┼ästwowych, realizuj─ůcych zadania publiczne.
2. Podmioty wymienione w ust. 1 s─ů obowi─ůzane do udzielania pomocy funkcjonariuszom Policji oraz
wsp├│┼édzia┼éaj─ůcym z nimi funkcjonariuszom organ├│w w┼éa┼Ťciwych w sprawach bezpiecze┼ästwa pa┼ästwa lub
ochrony granicy państwowej przy wykonywaniu zadań, o których mowa w przywołanym przepisie.

Art. 19.
1. W razie zastosowania ochrony lub pomocy polegaj─ůcej na zmianie miejsca pobytu lub
wydaniu dokument├│w, o kt├│rych mowa w art. 14 ust. 1, Komendant G┼é├│wny Policji mo┼╝e zobowi─ůza─ç
w┼éa┼Ťciw─ů plac├│wk─Ö operatora pocztowego do:
1) przekazywania pod wskazany przez siebie adres przesyłek przeznaczonych dla osoby objętej
ochron─ů,
2) dor─Öczania przesy┼éek przeznaczonych dla osoby obj─Ötej ochron─ů za po┼Ťrednictwem osoby przez
niego upowa┼╝nionej.
2. Komendant Główny Policji zapewnia niezwłoczne doręczanie przesyłek adresatowi w wypadkach, o
kt├│rych mowa w ust. 1.
3. Przekazanie lub dor─Öczenie przez urz─ůd pocztowy przesy┼éki w spos├│b przewidziany w ust. 1 uwa┼╝a si─Ö
za dor─Öczenie w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o ┼é─ůczno┼Ťci (Dz. U. z 1995 r. Nr 117, poz. 564,
z 1996 r. Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554 i Nr 106, poz. 675).

Art. 20. Komendant G┼é├│wny Policji ustanawia, w razie stwierdzenia takiej potrzeby i za zgod─ů osoby
obj─Ötej ochron─ů, pe┼énomocnika tej osoby, kt├│rym mo┼╝e by─ç tak┼╝e policjant; do pe┼énomocnika stosuje si─Ö
odpowiednio przepisy reguluj─ůce post─Öpowanie, w kt├│rym zosta┼é on ustanowiony.

Art. 21.
1. W razie podj─Öcia zawieszonego post─Öpowania karnego w wypadkach okre┼Ťlonych w art. 10
albo wznowienia post─Öpowania karnego w wypadkach okre┼Ťlonych w art. 11 - prokurator mo┼╝e zobowi─ůza─ç
┼Ťwiadka koronnego do zwrotu w┼éa┼Ťciwemu organowi r├│wnowarto┼Ťci ┼Ťwiadcze┼ä otrzymanych w ramach
pomocy, a jeżeli pomoc polegała na wydaniu dokumentów, o których mowa w art. 14 ust. 1, również do
zwrotu tych dokument├│w.
2. Prokurator mo┼╝e tak┼╝e zobowi─ůza─ç podejrzanego, kt├│ry spe┼éni┼é warunki przewidziane w art. 3 ust. 1,
do zwrotu w┼éa┼Ťciwemu organowi r├│wnowarto┼Ťci ┼Ťwiadcze┼ä otrzymanych w ramach pomocy, je┼╝eli prokurator
nie wyst─ůpi┼é z wnioskiem, o kt├│rym mowa w art. 5 ust. 1, albo s─ůd wyda┼é postanowienie o odmowie
dopuszczenia dowodu z zezna┼ä ┼Ťwiadka koronnego.
3. Na postanowienie okre┼Ťlone w ust. 1 i 2 przys┼éuguje za┼╝alenie do s─ůdu, o kt├│rym mowa w art. 5 ust. 1.
4. W razie uchylania si─Ö od obowi─ůzku zwrotu r├│wnowarto┼Ťci udzielonej pomocy lub wydanych
dokument├│w, stosuje si─Ö przepisy o post─Öpowaniu egzekucyjnym w administracji.

Art. 22. Rada Ministr├│w okre┼Ťli, w drodze rozporz─ůdzenia, szczeg├│┼éowe warunki, zakres i spos├│b
udzielania oraz cofania ochrony i pomocy, o kt├│rych mowa w art. 14 ust. 1-3 oraz art. 19 ust. 1 i 2.

Art. 23. Tajemnic─Ö pa┼ästwow─ů stanowi─ů:
1) przebieg i tre┼Ť─ç czynno┼Ťci, o kt├│rych mowa w art. 3 i 5, do chwili wydania przez s─ůd
postanowienia o dopuszczeniu dowodu z zezna┼ä ┼Ťwiadka koronnego,
2) okoliczno┼Ťci dotycz─ůce ochrony lub pomocy, o kt├│rych mowa w art. 14-20.

Art. 24. Przepisy ustawy stosuje si─Ö odpowiednio w sprawach podlegaj─ůcych orzecznictwu s─ůd├│w
wojskowych, z tym ┼╝e zgody, o kt├│rej mowa w art. 5 ust. 1, udziela Naczelny Prokurator Wojskowy.

Art. 25. W zakresie nie uregulowanym w ustawie stosuje si─Ö przepisy Kodeksu post─Öpowania karnego.

Art. 26. Przepisy o ┼Ťwiadku koronnym stosuje si─Ö tak┼╝e po up┼éywie okresu obowi─ůzywania ustawy w
sprawach, w kt├│rych s─ůd wyda┼é, chocia┼╝by nieprawomocne, postanowienie, o kt├│rym mowa w art. 5 ust. 1.

Art. 27. Ustawa wchodzi w ┼╝ycie z dniem 1 wrze┼Ťnia 1998 r. i obowi─ůzuje do dnia 1 wrze┼Ťnia 2006 r.


« Powr├│t


Ten artykuł nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

Aby doda─ç sw├│j komentarz powiniene┼Ť si─Ö zalogowa─ç.

.