mafiapress
START | RSS | Kody DostДÖpu | Rejestruj
 
Inne | Podstawa prawna | polski aspekt prawny
09.07.2006

Ustawa o Policji

Ustawa o Policji

Dziennik Ustaw Rok 2002 Nr 7 poz. 58

USTAWA z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

(Tekst opracowany przez MafiaPress.pl)

(Dz.U. z 2002 r., Nr 7, poz. 58, zm.: Dz.U. z 2001 r., Nr 100, poz. 1084; Dz.U. z 2001 r., Nr 110, poz. 1189; Dz.U. z 2002 r., Nr 19, poz. 185; Dz.U. z 2002 r., Nr 74, poz. 676; Dz.U. z 2002 r., Nr 81, poz. 731; Dz.U. z 2002 r., Nr 115, poz. 996; Dz.U. z 2002 r., Nr 113, poz. 984; Dz.U. z 2002 r., Nr 200, poz. 1688; Dz.U. z 2003 r., Nr 90, poz. 844; Dz.U. z 2003 r., Nr 113, poz. 1070; Dz.U. z 2003 r., Nr 130, poz. 1188; Dz.U. z 2003 r., Nr 130, poz. 1190; Dz.U. z 2003 r., Nr 137, poz. 1302; Dz.U. z 2003 r., Nr 166, poz. 1609; Dz.U. z 2003 r., Nr 192, poz. 1873; Dz.U. z 2003 r., Nr 210, poz. 2036; Dz.U. z 2004 r., Nr 171, poz. 1800; Dz.U. z 2004 r., Nr 179, poz. 1842; Dz.U. z 2004 r., Nr 210, poz. 2135; Dz.U. z 2004 r., Nr 273, poz. 2703; Dz.U. z 2004 r., Nr 277, poz. 2742; Dz.U. z 2005 r., Nr 10, poz. 70; Dz.U. z 2005 r., Nr 164, poz. 1365; Dz.U. z 2005 r., Nr 169, poz. 1411)

Rozdział 1

Przepisy og├│lne

Art. 1. 1. Tworzy si─Ö Policj─Ö jako umundurowan─ů i uzbrojon─ů formacj─Ö s┼éu┼╝─ůc─ů spo┼éecze┼ästwu i przeznaczon─ů do ochrony bezpiecze┼ästwa ludzi oraz do utrzymywania bezpiecze┼ästwa i porz─ůdku publicznego.

1a. Nazwa „Policja” przys┼éuguje wy┼é─ůcznie formacji, o kt├│rej mowa w ust. 1.

2. Do podstawowych zada┼ä Policji nale┼╝─ů:

1) ochrona ┼╝ycia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszaj─ůcymi te dobra,

2) ochrona bezpiecze┼ästwa i porz─ůdku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych oraz w ┼Ťrodkach publicznego transportu i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania,

3) inicjowanie i organizowanie dzia┼éa┼ä maj─ůcych na celu zapobieganie pope┼énianiu przest─Öpstw i wykrocze┼ä oraz zjawiskom kryminogennym i wsp├│┼édzia┼éanie w tym zakresie z organami pa┼ästwowymi, samorz─ůdowymi i organizacjami spo┼éecznymi,

4) wykrywanie przest─Öpstw i wykrocze┼ä oraz ┼Ťciganie ich sprawc├│w,

5) nadz├│r nad stra┼╝ami gminnymi (miejskimi) oraz nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi w zakresie okre┼Ťlonym w odr─Öbnych przepisach,

6) kontrola przestrzegania przepis├│w porz─ůdkowych i administracyjnych zwi─ůzanych z dzia┼éalno┼Ťci─ů publiczn─ů lub obowi─ůzuj─ůcych w miejscach publicznych,

7) współdziałanie z policjami innych państw oraz ich organizacjami międzynarodowymi na podstawie umów i porozumień międzynarodowych oraz odrębnych przepisów,

8) gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji kryminalnych,

9) (uchylony),

10) prowadzenie bazy danych zawieraj─ůcej informacje o wynikach analizy kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA).

3. Policja realizuje tak┼╝e zadania wynikaj─ůce z um├│w i porozumie┼ä mi─Ödzynarodowych, na zasadach i w zakresie w nich okre┼Ťlonych.

Art. 2. Zadania przewidziane dla Policji wykonuj─ů w Si┼éach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz w stosunku do ┼╝o┼énierzy ┼╗andarmeria Wojskowa i wojskowe organy porz─ůdkowe, w trybie i na zasadach okre┼Ťlonych w odr─Öbnych przepisach.

Art. 3. Wojewoda oraz w├│jt (burmistrz, prezydent miasta) lub starosta sprawuj─ůcy w┼éadz─Ö administracji og├│lnej oraz organy gminy, powiatu i samorz─ůdu wojew├│dztwa wykonuj─ů zadania w zakresie ochrony bezpiecze┼ästwa lub porz─ůdku publicznego na zasadach okre┼Ťlonych w ustawach.

Rozdział 2

Organizacja Policji

Art. 4. 1. Policja sk┼éada si─Ö z nast─Öpuj─ůcych rodzaj├│w s┼éu┼╝b: kryminalnej, prewencyjnej oraz wspomagaj─ůcej dzia┼éalno┼Ť─ç Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym.

2. W sk┼éad Policji wchodzi policja s─ůdowa. Szczeg├│┼éowy zakres zada┼ä i zasady organizacji policji s─ůdowej okre┼Ťla, w drodze rozporz─ůdzenia, minister w┼éa┼Ťciwy do spraw wewn─Ötrznych, w porozumieniu z ministrem w┼éa┼Ťciwym do spraw sprawiedliwo┼Ťci.

3. W sk┼éad Policji wchodz─ů r├│wnie┼╝:

1) Wy┼╝sza Szko┼éa Policji, o┼Ťrodki szkolenia i szko┼éy policyjne,

2) wyodrębnione oddziały prewencji i pododdziały antyterrorystyczne,

3) jednostki badawczo-rozwojowe.

3a. Organizacj─Ö i zakres dzia┼éania Wy┼╝szej Szko┼éy Policji w Szczytnie jako szko┼éy wy┼╝szej oraz tryb wyznaczania i odwo┼éywania rektora oraz wyznaczania, wyboru i odwo┼éywania prorektor├│w reguluje ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wy┼╝szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365).

4. Komendant G┼é├│wny Policji, za zgod─ů ministra w┼éa┼Ťciwego do spraw wewn─Ötrznych, mo┼╝e powo┼éywa─ç, w uzasadnionych przypadkach, inne ni┼╝ wymienione w ust. 1 rodzaje s┼éu┼╝b, okre┼Ťlaj─ůc ich w┼éa┼Ťciwo┼Ť─ç terytorialn─ů, organizacj─Ö i zakres dzia┼éania.

Art. 4a. Pracownicy na stanowiskach administracyjnych, technicznych i gospodarczych w komendach i komisariatach Policji, z wyj─ůtkiem stanowisk okre┼Ťlonych przez Komendanta G┼é├│wnego Policji, s─ů zatrudniani na zasadach okre┼Ťlonych w przepisach o pracownikach urz─Öd├│w pa┼ästwowych.

Art. 5. 1. Centralnym organem administracji rz─ůdowej, w┼éa┼Ťciwym w sprawach ochrony bezpiecze┼ästwa ludzi oraz utrzymania bezpiecze┼ästwa i porz─ůdku publicznego, jest Komendant G┼é├│wny Policji, podleg┼éy ministrowi w┼éa┼Ťciwemu do spraw wewn─Ötrznych.

2. Komendant G┼é├│wny Policji jest prze┼éo┼╝onym wszystkich funkcjonariuszy Policji, zwanych dalej „policjantami”.

3. Komendanta G┼é├│wnego Policji powo┼éuje i odwo┼éuje Prezes Rady Ministr├│w na wniosek ministra w┼éa┼Ťciwego do spraw wewn─Ötrznych.

4. Zast─Öpc─Ö Komendanta G┼é├│wnego Policji powo┼éuje i odwo┼éuje minister w┼éa┼Ťciwy do spraw wewn─Ötrznych na wniosek Komendanta G┼é├│wnego Policji.

5. W razie zwolnienia stanowiska Komendanta G┼é├│wnego Policji, minister w┼éa┼Ťciwy do spraw wewn─Ötrznych, do czasu powo┼éania nowego komendanta, powierza pe┼énienie obowi─ůzk├│w Komendanta G┼é├│wnego Policji, na okres nie d┼éu┼╝szy ni┼╝ 3 miesi─ůce, jednemu z jego zast─Öpc├│w.

6. W razie czasowej niemo┼╝no┼Ťci sprawowania funkcji przez Komendanta G┼é├│wnego Policji, minister w┼éa┼Ťciwy do spraw wewn─Ötrznych, do czasu ustania przeszkody w sprawowaniu tej funkcji przez dotychczasowego komendanta, jednak na okres nie d┼éu┼╝szy ni┼╝ 6 miesi─Öcy, powierza pe┼énienie obowi─ůzk├│w Komendanta G┼é├│wnego Policji jednemu z jego zast─Öpc├│w.

Art. 6. 1. Organami administracji rz─ůdowej na obszarze wojew├│dztwa w sprawach, o kt├│rych mowa w art. 5 ust. 1, s─ů:

1) wojewoda przy pomocy komendanta wojew├│dzkiego Policji dzia┼éaj─ůcego w jego imieniu albo komendant wojew├│dzki Policji dzia┼éaj─ůcy w imieniu w┼éasnym w sprawach:

a) wykonywania czynno┼Ťci operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-┼Ťledczych i czynno┼Ťci z zakresu ┼Ťcigania wykrocze┼ä,

b) wydawania indywidualnych akt├│w administracyjnych, je┼╝eli ustawy tak stanowi─ů,

2) komendant powiatowy (miejski) Policji,

3) komendant komisariatu Policji.

2. Terytorialny zasi─Ög dzia┼éania organ├│w, o kt├│rych mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, odpowiada zasadniczemu podzia┼éowi administracyjnemu Pa┼ästwa, z zastrze┼╝eniem ust. 3–5.

3. Wy┼é─ůcza si─Ö z terytorialnego zasi─Ögu dzia┼éania komendanta wojew├│dzkiego Policji w┼éa┼Ťciwego dla wojew├│dztwa mazowieckiego obszar m.st. Warszawy oraz powiat├│w: grodziskiego, legionowskiego, mi┼äskiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczy┼äskiego, pruszkowskiego, warszawskiego zachodniego i wo┼éomi┼äskiego.

4. Komendant Sto┼éeczny Policji wykonuje na obszarze, o kt├│rym mowa w ust. 3, zadania i kompetencje odpowiadaj─ůce zadaniom i kompetencjom komendanta wojew├│dzkiego Policji.

4a. Na obszarze m.st. Warszawy zadania i kompetencje odpowiadaj─ůce zadaniom i kompetencjom komendanta powiatowego (miejskiego) Policji wykonuje w┼éa┼Ťciwy terytorialnie komendant rejonowy Policji.

4b. Minister w┼éa┼Ťciwy do spraw wewn─Ötrznych okre┼Ťla, w drodze rozporz─ůdzenia, w┼éa┼Ťciwo┼Ť─ç terytorialn─ů komendant├│w rejonowych Policji, tworzy i znosi komendy rejonowe Policji oraz ustala ich nazwy. W┼éa┼Ťciwo┼Ť─ç terytorialna komendant├│w rejonowych Policji obejmuje obszar jednej dzielnicy lub kilku dzielnic.

5. Komenda Sto┼éeczna Policji stanowi aparat pomocniczy Komendanta Sto┼éecznego Policji, wykonuj─ůcy swoje zadania na obszarze, o kt├│rym mowa w ust. 3.

Art. 6a. 1. W post─Öpowaniu administracyjnym, w sprawach zwi─ůzanych z wykonywaniem zada┼ä i kompetencji Policji, je┼╝eli ustawy nie stanowi─ů inaczej, organem w┼éa┼Ťciwym jest komendant powiatowy (miejski) Policji, a na obszarze m.st. Warszawy – komendant rejonowy Policji.

2. W post─Öpowaniu administracyjnym w sprawach, o kt├│rych mowa w ust. 1, organami wy┼╝szego stopnia s─ů:

1) w stosunku do komendanta powiatowego (miejskiego) Policji – komendant wojew├│dzki Policji,

1a) w stosunku do komendanta rejonowego Policji – Komendant Sto┼éeczny Policji,

2) w stosunku do komendanta wojew├│dzkiego Policji – Komendant G┼é├│wny Policji.

Art. 6b. 1. Komendanta wojew├│dzkiego Policji powo┼éuje i odwo┼éuje minister w┼éa┼Ťciwy do spraw wewn─Ötrznych na wniosek Komendanta G┼é├│wnego Policji z┼éo┼╝ony po zasi─Ögni─Öciu opinii wojewody.

2. Komendanta Sto┼éecznego Policji powo┼éuje i odwo┼éuje minister w┼éa┼Ťciwy do spraw wewn─Ötrznych na wniosek Komendanta G┼é├│wnego Policji z┼éo┼╝ony po zasi─Ögni─Öciu opinii wojewody oraz opinii Prezydenta m.st. Warszawy.

3. Komendant Główny Policji, na wniosek komendanta wojewódzkiego lub odpowiednio Komendanta Stołecznego Policji, powołuje i odwołuje do trzech zastępców komendanta wojewódzkiego lub Komendanta Stołecznego Policji, w tym l zastępcę.

4. Na stanowisko komendanta wojewódzkiego i Komendanta Stołecznego Policji oraz zastępców komendanta wojewódzkiego i Komendanta Stołecznego Policji powołuje się oficerów Policji.

5. W razie zwolnienia stanowiska komendanta wojew├│dzkiego lub Komendanta Sto┼éecznego Policji Komendant G┼é├│wny Policji, do czasu powo┼éania nowego komendanta, powierza pe┼énienie obowi─ůzk├│w komendanta wojew├│dzkiego albo Komendanta Sto┼éecznego Policji, na okres nie d┼éu┼╝szy ni┼╝ 6 miesi─Öcy, jednemu z jego zast─Öpc├│w lub wyznaczonemu oficerowi.

6. W przypadku nieotrzymania opinii, o kt├│rych mowa w ust. 1 lub ust. 2, minister w┼éa┼Ťciwy do spraw wewn─Ötrznych, na wniosek Komendanta G┼é├│wnego Policji, mo┼╝e powo┼éa─ç komendanta wojew├│dzkiego albo Komendanta Sto┼éecznego Policji po up┼éywie 14 dni od dnia przedstawienia wniosku o wydanie opinii.

Art. 6c. 1. Komendanta powiatowego (miejskiego) Policji powo┼éuje i odwo┼éuje komendant wojew├│dzki Policji, po zasi─Ögni─Öciu opinii starosty. Przepisu art. 35 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz─ůdzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz.1271) nie stosuje si─Ö.

2. Komendanta rejonowego Policji powo┼éuje i odwo┼éuje Komendant Sto┼éeczny Policji, po zasi─Ögni─Öciu opinii Prezydenta m.st. Warszawy. Przepisu art. 35 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz─ůdzie powiatowym nie stosuje si─Ö.

3. Komendant wojewódzki Policji, na wniosek komendanta powiatowego (miejskiego) Policji, powołuje l zastępcę i pozostałych zastępców komendanta powiatowego (miejskiego) Policji.

4. Komendant Stołeczny Policji, na wniosek komendanta rejonowego Policji, powołuje zastępców komendanta rejonowego Policji.

5. Na stanowisko komendanta powiatowego (miejskiego) i komendanta rejonowego Policji oraz zastępcy komendanta powiatowego (miejskiego) i komendanta rejonowego Policji powołuje się oficerów Policji.

6. W razie zwolnienia stanowiska komendanta powiatowego (miejskiego) Policji komendant wojew├│dzki Policji, do czasu powo┼éania nowego komendanta, powierza pe┼énienie obowi─ůzk├│w komendanta powiatowego (miejskiego) Policji, na okres nie d┼éu┼╝szy ni┼╝ 6 miesi─Öcy, jednemu z jego zast─Öpc├│w lub wyznaczonemu oficerowi.

7. W razie zwolnienia stanowiska komendanta rejonowego Policji Komendant Sto┼éeczny Policji, do czasu powo┼éania nowego komendanta, powierza pe┼énienie obowi─ůzk├│w komendanta rejonowego Policji, na okres nie d┼éu┼╝szy ni┼╝ 6 miesi─Öcy, jednemu z jego zast─Öpc├│w lub wyznaczonemu oficerowi.

8. W przypadku nieotrzymania opinii, o których mowa w ust. 1 lub ust. 2, komendant wojewódzki albo Komendant Stołeczny Policji może powołać odpowiednio komendanta powiatowego (miejskiego) albo komendanta rejonowego Policji po upływie 14 dni od dnia przedstawienia wniosku o wydanie opinii.

Art. 6d. 1. Komendanta komisariatu Policji powo┼éuje i odwo┼éuje komendant powiatowy (miejski) Policji po zasi─Ögni─Öciu opinii w┼éa┼Ťciwego terytorialnie w├│jta (burmistrza lub prezydenta miasta) lub w├│jt├│w. Opiniowanie to nie dotyczy komendanta komisariatu specjalistycznego.

2. Zastępców komendanta komisariatu Policji powołuje komendant powiatowy (miejski) Policji na wniosek komendanta komisariatu Policji.

3. Na stanowisko komendanta komisariatu Policji i zastępcy komendanta komisariatu Policji powołuje się oficerów lub aspirantów Policji.

4. W razie zwolnienia stanowiska komendanta komisariatu Policji, komendant powiatowy (miejski) Policji, do czasu powo┼éania nowego komendanta, powierza, po zasi─Ögni─Öciu opinii w├│jta (burmistrza lub prezydenta miasta) lub w├│jt├│w, pe┼énienie obowi─ůzk├│w komendanta komisariatu Policji, na okres nie d┼éu┼╝szy ni┼╝ 3 miesi─ůce, jednemu z jego zast─Öpc├│w, a w razie braku zast─Öpc├│w – innemu policjantowi.

5. W razie czasowej niemo┼╝no┼Ťci sprawowania funkcji przez komendanta komisariatu Policji, komendant powiatowy (miejski) Policji, do czasu ustania przeszkody w sprawowaniu tej funkcji przez dotychczasowego komendanta, powierza pe┼énienie obowi─ůzk├│w komendanta komisariatu Policji jednemu z jego zast─Öpc├│w, a w razie braku zast─Öpc├│w – innemu policjantowi.

6. Na obszarze m.st. Warszawy przepisy ust. 1 i 3–5 stosuje si─Ö odpowiednio do powo┼éywania i odwo┼éywania komendanta komisariatu Policji przez komendanta rejonowego Policji, po zasi─Ögni─Öciu opinii Prezydenta m.st. Warszawy.

7. Na obszarze m.st. Warszawy przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do powoływania zastępców komendanta komisariatu Policji przez komendanta rejonowego Policji.

8. W przypadku nieotrzymania opinii, o kt├│rej mowa w ust. 1 lub 6:

1) komendant powiatowy (miejski) Policji może powołać komendanta komisariatu Policji po upływie 14 dni od dnia przedstawienia wniosku o wydanie opinii,

2) komendant rejonowy Policji może powołać komendanta komisariatu Policji po upływie 21 dni od dnia przedstawienia wniosku o wydanie opinii.

Art. 6e. 1. Odwo┼éa─ç ze stanowiska, o kt├│rym mowa w art. 6b ust. 1, 2 i 5, art. 6c ust. 1–4, 6 i 7 oraz art. 6d ust. 1, 2 i 6, mo┼╝e w ka┼╝dym czasie organ uprawniony do powo┼éania na to stanowisko.

2. W przypadku braku opinii, o których mowa w art. 6b ust. 1 i 2, art. 6c ust. 1 i 2 oraz art. 6d ust. 1 i 6, organ uprawniony do powołania na stanowisko komendanta może odwołać odpowiednio komendantów: wojewódzkiego i Stołecznego, powiatowego (miejskiego), rejonowego lub komendanta komisariatu Policji, po upływie 14 dni od dnia doręczenia wniosku o wydanie opinii.

3. Policjanta odwo┼éanego ze stanowiska przenosi si─Ö do dyspozycji prze┼éo┼╝onego policjanta uprawnionego do odwo┼éania ze stanowiska, z zastrze┼╝eniem, ┼╝e policjanta odwo┼éanego ze stanowiska komendanta wojew├│dzkiego i Komendanta Sto┼éecznego Policji przenosi si─Ö do dyspozycji Komendanta G┼é├│wnego Policji. Policjant przez okres 6 miesi─Öcy ma prawo do uposa┼╝enia w wysoko┼Ťci przys┼éuguj─ůcej przed odwo┼éaniem.

Art. 6f. Komendant wojew├│dzki Policji oraz komendant powiatowy (miejski) Policji s─ů prze┼éo┼╝onymi policjant├│w na terenie swojego dzia┼éania.

Art. 6g. Komendant G┼é├│wny Policji, komendant wojew├│dzki Policji, komendant powiatowy (miejski) Policji wykonuj─ů swoje zadania przy pomocy podleg┼éych im komend, a komendant komisariatu Policji – przy pomocy komisariatu.

Art. 6h. (uchylony).

Art. 7. 1. Komendant G┼é├│wny Policji okre┼Ťla:

1) szczegółowe zasady organizacji i zakres działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji,

2) metody i formy wykonywania zadań przez poszczególne służby policyjne, w zakresie nieobjętym innymi przepisami wydanymi na podstawie ustawy,

3) (skre┼Ťlony),

4) (uchylony),

4a) programy szkoleń zawodowych policjantów,

5) szczeg├│┼éowe zasady szkolenia zwierz─ůt wykorzystywanych do realizacji zada┼ä Policji, a tak┼╝e normy ich wy┼╝ywienia,

6) szczeg├│┼éowe warunki bezpiecze┼ästwa i higieny s┼éu┼╝by, po konsultacji z Pa┼ästwow─ů Inspekcj─ů Pracy,

7) zasady etyki zawodowej policjant├│w, po zasi─Ögni─Öciu opinii zwi─ůzku zawodowego policjant├│w.

2. Komendant wojew├│dzki Policji okre┼Ťla w┼éa┼Ťciwo┼Ť─ç terytorialn─ů komisariat├│w Policji na terenie swojego dzia┼éania.

3. Komendant G┼é├│wny Policji mo┼╝e tworzy─ç o┼Ťrodki szkolenia i szko┼éy policyjne oraz okre┼Ťla ich programy nauczania.

4. Regulaminy komend, komisariat├│w i innych jednostek organizacyjnych Policji ustala w┼éa┼Ťciwy dla nich komendant Policji w porozumieniu z w┼éa┼Ťciwym prze┼éo┼╝onym. Regulamin komendy wojew├│dzkiej Policji nie stanowi cz─Ö┼Ťci regulaminu urz─Ödu wojew├│dzkiego.

Art. 8. 1. Komendant wojew├│dzki Policji w porozumieniu z Komendantem G┼é├│wnym Policji tworzy, w razie potrzeby, komisariat kolejowy, wodny, lotniczy lub inny komisariat specjalistyczny. Komendanci komisariat├│w specjalistycznych podlegaj─ů w┼éa┼Ťciwemu terytorialnie komendantowi wojew├│dzkiemu Policji.

2. Komendanta komisariatu specjalistycznego Policji powołuje i odwołuje komendant wojewódzki Policji.

3. (skre┼Ťlony).

Art. 8a. 1. Komendant powiatowy (miejski) Policji mo┼╝e tworzy─ç rewiry dzielnicowych oraz posterunki Policji na zasadach okre┼Ťlonych przez Komendanta G┼é├│wnego Policji.

2. Kierownika rewiru oraz kierownika posterunku Policji mianuje i zwalnia ze stanowiska komendant powiatowy (miejski) Policji, po zasięgnięciu opinii wójta (burmistrza lub prezydenta miasta), chyba że do wyrażenia opinii w tej sprawie upoważniony został organ wykonawczy jednostki pomocniczej gminy.

3. Do zada┼ä kierownika rewiru oraz kierownika posterunku Policji nale┼╝y w szczeg├│lno┼Ťci:

1) rozpoznawanie zagrożeń i przeciwdziałanie przyczynom ich powstawania,

2) inicjowanie i organizowanie dzia┼éa┼ä spo┼éeczno┼Ťci lokalnych maj─ůcych na celu zapobieganie pope┼énianiu przest─Öpstw i wykrocze┼ä oraz innym zjawiskom kryminogennym,

3) wykonywanie czynno┼Ťci administracyjno-porz─ůdkowych oraz innych niecierpi─ůcych zw┼éoki czynno┼Ťci zwi─ůzanych z zawiadomieniem o przest─Öpstwie i zabezpieczeniem miejsca zdarzenia.

Art. 9. (skre┼Ťlony).

Art. 10. 1. Komendanci Policji, z zastrze┼╝eniem ust. 1a, sk┼éadaj─ů roczne sprawozdania ze swojej dzia┼éalno┼Ťci, a tak┼╝e informacje o stanie porz─ůdku i bezpiecze┼ästwa publicznego w┼éa┼Ťciwym wojewodom, starostom, w├│jtom (burmistrzom lub prezydentom miast), a tak┼╝e radom powiatu i radom gmin. W razie zagro┼╝enia bezpiecze┼ästwa publicznego lub zak┼é├│cenia porz─ůdku publicznego sprawozdania i informacje sk┼éada si─Ö tym organom niezw┼éocznie na ka┼╝de ich ┼╝─ůdanie.

1a. Komendant Sto┼éeczny Policji sk┼éada sprawozdanie, a tak┼╝e informacje, o kt├│rych mowa w ust. 1, Wojewodzie Mazowieckiemu oraz, w zakresie dotycz─ůcym dzia┼éalno┼Ťci Policji na obszarze m.st. Warszawy, Prezydentowi m.st. Warszawy i Radzie m.st. Warszawy. Komendanci rejonowi Policji nie sk┼éadaj─ů odr─Öbnych sprawozda┼ä.

2. W zakresie wykrywania przest─Öpstw i ┼Ťcigania ich sprawc├│w sprawozdania i informacje, o kt├│rych mowa w ust. 1, mog─ů by─ç przekazywane wy┼é─ůcznie s─ůdom i prokuratorom, na ich ┼╝─ůdanie.

3. Rada powiatu (miasta) oraz rada gminy na podstawie sprawozda┼ä i informacji, o kt├│rych mowa w ust. 1, mo┼╝e okre┼Ťli─ç, w drodze uchwa┼éy, istotne dla wsp├│lnoty samorz─ůdowej zagro┼╝enia bezpiecze┼ästwa i porz─ůdku publicznego.

4. Uchwa┼éa, o kt├│rej mowa w ust. 3, nie mo┼╝e dotyczy─ç wykonania konkretnej czynno┼Ťci s┼éu┼╝bowej ani okre┼Ťla─ç sposobu wykonywania zada┼ä przez Policj─Ö.

5. Komendanci powiatowi (miejscy) Policji s─ů obowi─ůzani udost─Öpnia─ç komisji bezpiecze┼ästwa i porz─ůdku, na ┼╝─ůdanie jej przewodnicz─ůcego, dokumenty i informacje dotycz─ůce pracy Policji na terenie powiatu, z wyj─ůtkiem akt personalnych pracownik├│w i funkcjonariuszy, materia┼é├│w operacyjno-rozpoznawczych lub dochodzeniowo-┼Ťledczych oraz akt w indywidualnych sprawach administracyjnych.

Art. 11. 1. W├│jt (burmistrz, prezydent miasta) lub starosta mo┼╝e ┼╝─ůda─ç od w┼éa┼Ťciwego komendanta Policji przywr├│cenia stanu zgodnego z porz─ůdkiem prawnym lub podj─Öcia dzia┼éa┼ä zapobiegaj─ůcych naruszeniu prawa, a tak┼╝e zmierzaj─ůcych do usuni─Öcia zagro┼╝enia bezpiecze┼ästwa i porz─ůdku publicznego.

2. ┼╗─ůdanie, o kt├│rym mowa w ust. 1, nie mo┼╝e dotyczy─ç czynno┼Ťci operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-┼Ťledczych oraz czynno┼Ťci z zakresu ┼Ťcigania wykrocze┼ä. ┼╗─ůdanie to nie mo┼╝e dotyczy─ç wykonania konkretnej czynno┼Ťci s┼éu┼╝bowej ani okre┼Ťla─ç sposobu wykonania zadania przez Policj─Ö.

3. W├│jt (burmistrz, prezydent miasta) lub starosta ponosz─ů wy┼é─ůczn─ů odpowiedzialno┼Ť─ç za tre┼Ť─ç ┼╝─ůdania, o kt├│rym mowa w ust. 1.

4. ┼╗─ůdanie, o kt├│rym mowa w ust. 1, przekazane ustnie wymaga potwierdzenia na pi┼Ťmie.

5. W┼éa┼Ťciwy komendant Policji niezw┼éocznie przedk┼éada spraw─Ö komendantowi Policji wy┼╝szego stopnia, je┼╝eli nie jest w stanie wykona─ç ┼╝─ůdania, o kt├│rym mowa w ust. 1.

6. ┼╗─ůdanie, o kt├│rym mowa w ust. 1, naruszaj─ůce prawo jest niewa┼╝ne. O niewa┼╝no┼Ťci ┼╝─ůdania stwierdza wojewoda.

Art. 12. 1. Minister w┼éa┼Ťciwy do spraw wewn─Ötrznych okre┼Ťla, w drodze rozporz─ůdzenia:

1) uzbrojenie Policji,

2) umundurowanie, dystynkcje i znaki identyfikacyjne policjant├│w,

3) zasady i sposób noszenia umundurowania oraz orderów, odznaczeń, medali i odznak,

4) normy umundurowania,

5) wz├│r i tryb nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Policji,

6) wzór odznak policyjnych oraz szczegółowe zasady i tryb ich nadawania policjantom.

2. Komendant G┼é├│wny Policji okre┼Ťla zasady nalicze┼ä etatowych w Policji.

Art. 13. 1. Koszty zwi─ůzane z funkcjonowaniem Policji s─ů pokrywane z bud┼╝etu pa┼ästwa z cz─Ö┼Ťci sprawy wewn─Ötrzne.

2. Etaty Policji okre┼Ťla ustawa bud┼╝etowa.

3. Jednostki samorz─ůdu terytorialnego, pa┼ästwowe jednostki organizacyjne, stowarzyszenia, fundacje, banki oraz instytucje ubezpieczeniowe mog─ů uczestniczy─ç w pokrywaniu wydatk├│w inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych oraz koszt├│w utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji, a tak┼╝e zakupu niezb─Ödnych dla ich potrzeb towar├│w i us┼éug.

3a. (uchylony).

3b. (uchylony).

3c. (uchylony).

4. Na wniosek rady powiatu lub rady gminy liczba etat├│w Policji w rewirach dzielnicowych i posterunkach Policji na terenie powiatu lub gminy mo┼╝e ulec zwi─Ökszeniu ponad liczb─Ö ustalon─ů na zasadach okre┼Ťlonych w art. 12 ust. 2, je┼╝eli organy te zapewni─ů pokrywanie koszt├│w utrzymania etat├│w Policji przez okres co najmniej 5 lat, na warunkach okre┼Ťlonych w porozumieniu zawartym mi─Ödzy organem powiatu lub gminy a w┼éa┼Ťciwym komendantem wojew├│dzkim Policji i zatwierdzonym przez Komendanta G┼é├│wnego Policji.

4a. Rada powiatu lub rada gminy mo┼╝e przekaza─ç, na warunkach okre┼Ťlonych w porozumieniu zawartym mi─Ödzy organem wykonawczym powiatu lub gminy a w┼éa┼Ťciwym komendantem powiatowym (miejskim) Policji, ┼Ťrodki finansowe stanowi─ůce dochody w┼éasne powiatu lub gminy, dla Policji z przeznaczeniem na:

1) rekompensat─Ö pieni─Ö┼╝n─ů za czas s┼éu┼╝by przekraczaj─ůcy norm─Ö okre┼Ťlon─ů w art. 33 ust. 2,

2) nagrod─Ö za osi─ůgni─Öcia w s┼éu┼╝bie,

dla policjant├│w w┼éa┼Ťciwych miejscowo komend powiatowych (miejskich) i komisariat├│w, kt├│rzy realizuj─ů zadania z zakresu s┼éu┼╝by prewencyjnej.

4b. Porozumienie, o kt├│rym mowa w ust. 4a, okre┼Ťla w szczeg├│lno┼Ťci:

1) rodzaje ustawowych zadań Policji, finansowanych na podstawie porozumienia;

a) wykonywanych w czasie przekraczaj─ůcym norm─Ö okre┼Ťlon─ů w art. 33 ust. 2,

b) za wykonywanie kt├│rych mo┼╝e by─ç przyznana nagroda za osi─ůgni─Öcia w s┼éu┼╝bie,

2) wysoko┼Ť─ç oraz tryb i terminy przekazywania ┼Ťrodk├│w finansowych, o kt├│rych mowa w ust. 4a,

3) spos├│b dokonywania oceny prawid┼éowo┼Ťci wykonania porozumienia.

4c. Tworzy si─Ö Fundusz Wsparcia Policji, zwany dalej „Funduszem", sk┼éadaj─ůcy si─Ö z funduszy: centralnego, wojew├│dzkich i Szk├│┼é Policji.

4d. Fundusz jest państwowym funduszem celowym.

4e. ┼Ürodki finansowe uzyskane przez Policj─Ö w trybie i na warunkach okre┼Ťlonych w ust. 3 i 4a na podstawie um├│w i porozumie┼ä zawartych przez:

1) Komendanta G┼é├│wnego Policji – s─ů przychodami funduszu centralnego,

2) komendant├│w odpowiednio wojew├│dzkich lub Komendanta Sto┼éecznego Policji albo podleg┼éych im komendant├│w powiatowych (miejskich, rejonowych) Policji – s─ů przychodami wojew├│dzkich funduszy,

3) Komendanta Wy┼╝szej Szko┼éy Policji oraz komendant├│w szk├│┼é policyjnych – s─ů przychodami funduszu Szk├│┼é Policji.

4f. ┼Ürodki Funduszu s─ů przeznaczone na:

1) pokrywanie wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych oraz kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji, a także zakup niezbędnych na ich potrzeby towarów i usług,

2) rekompensat─Ö pieni─Ö┼╝n─ů dla policjant├│w za czas s┼éu┼╝by przekraczaj─ůcy norm─Ö okre┼Ťlon─ů w art. 33 ust. 2,

3) nagrody dla policjant├│w za osi─ůgni─Öcia w s┼éu┼╝bie.

4g. ┼Ürodkami Funduszu dysponuj─ů:

1) Komendant G┼é├│wny Policji – w zakresie funduszu centralnego,

2) odpowiednio komendanci wojew├│dzcy lub Komendant Sto┼éeczny Policji – w zakresie funduszy wojew├│dzkich,

3) Komendant Wy┼╝szej Szko┼éy Policji oraz komendanci szk├│┼é policyjnych – w zakresie funduszu Szk├│┼é Policji.

4h. Komendant G┼é├│wny Policji sporz─ůdza ┼é─ůczny plan finansowy i ┼é─ůczne sprawozdanie finansowe Funduszu.

4i. Minister w┼éa┼Ťciwy do spraw wewn─Ötrznych w porozumieniu z ministrem w┼éa┼Ťciwym do spraw finans├│w publicznych okre┼Ťli, w drodze rozporz─ůdzenia, szczeg├│┼éowe zasady gospodarki finansowej Funduszu oraz tryb i terminy sporz─ůdzania jego plan├│w i sprawozda┼ä finansowych, uwzgl─Ödniaj─ůc postanowienia um├│w i porozumie┼ä oraz racjonalne gospodarowanie ┼Ťrodkami.

5. Minister w┼éa┼Ťciwy do spraw wewn─Ötrznych w porozumieniu z ministrem w┼éa┼Ťciwym do spraw finans├│w publicznych okre┼Ťl─ů, w drodze rozporz─ůdzenia, szczeg├│┼éowe warunki porozumienia, o kt├│rym mowa w ust. 4.

Art. 13a. 1. ┼Ürodki finansowe w wysoko┼Ťci 20 % dochod├│w uzyskanych przez Skarb Pa┼ästwa tytu┼éem przepadku rzeczy lub korzy┼Ťci maj─ůtkowych pochodz─ůcych z ujawnionych przez Policj─Ö przest─Öpstw i wykrocze┼ä przeciwko mieniu oraz przest─Öpstw skarbowych i wykrocze┼ä skarbowych przeznacza si─Ö na fundusz motywacyjny na nagrody dla policjant├│w, kt├│rzy przyczynili si─Ö bezpo┼Ťrednio do ich ujawnienia.

2. Minister w┼éa┼Ťciwy do spraw wewn─Ötrznych okre┼Ťli, w drodze zarz─ůdzenia, zasady przyznawania i wyp┼éacania nagr├│d, o kt├│rych mowa w ust. 1, uwzgl─Ödniaj─ůc relacje wysoko┼Ťci indywidualnej nagrody do uzyskanych dochod├│w, nak┼éad pracy i okoliczno┼Ťci dokonania czynno┼Ťci przez funkcjonariusza.

Art. 13b. Dzień 24 lipca ustanawia się Świętem Policji.

Rozdział 3

Zakres uprawnień Policji

Art. 14. 1. W granicach swych zada┼ä Policja w celu rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przest─Öpstw i wykrocze┼ä wykonuje czynno┼Ťci: operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo-┼Ťledcze i administracyjno-porz─ůdkowe.

2. Policja wykonuje r├│wnie┼╝ czynno┼Ťci na polecenie s─ůdu, prokuratora, organ├│w administracji pa┼ästwowej i samorz─ůdu terytorialnego w zakresie, w jakim obowi─ůzek ten zosta┼é okre┼Ťlony w odr─Öbnych ustawach.

3. Policjanci w toku wykonywania czynno┼Ťci s┼éu┼╝bowych maj─ů obowi─ůzek respektowania godno┼Ťci ludzkiej oraz przestrzegania i ochrony praw cz┼éowieka.

4. Policja w celu realizacji ustawowych zada┼ä mo┼╝e korzysta─ç z danych o osobie, w tym r├│wnie┼╝ w formie zapisu elektronicznego, uzyskanych przez inne organy, s┼éu┼╝by i instytucje pa┼ästwowe w wyniku wykonywania czynno┼Ťci operacyjno-rozpoznawczych oraz przetwarza─ç je w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 50, poz. 580 i Nr 116, poz. 1216 oraz z 2001 r. Nr 42, poz. 474, Nr 49, poz. 509 i Nr 100, poz. 1087), bez wiedzy i zgody osoby, kt├│rej dane te dotycz─ů.

5. Administrator danych, o kt├│rych mowa w ust. 4, jest obowi─ůzany udost─Öpni─ç dane osobowe, z zastrze┼╝eniem ust. 7, na podstawie imiennego upowa┼╝nienia Komendanta G┼é├│wnego Policji, komendant├│w wojew├│dzkich Policji lub uprawnionego policjanta, okazanego przez policjanta wraz z legitymacj─ů s┼éu┼╝bow─ů. Fakt udost─Öpnienia tych danych podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 39, poz. 462 oraz z 2001 r. Nr 22, poz. 247, Nr 27, poz. 298, Nr 56, poz. 580, Nr 110, poz. 1189, Nr 123, poz. 1353 i Nr 154, poz. 1800).

5a. Policja może, w zakresie koniecznym do wykonywania jej ustawowych zadań, korzystać z informacji kryminalnej zgromadzonej w Krajowym Centrum Informacji Kryminalnych.

6. Prezes Rady Ministr├│w okre┼Ťli, w drodze rozporz─ůdzenia, wz├│r upowa┼╝nienia, o kt├│rym mowa w ust. 5, uwzgl─Ödniaj─ůc wy┼é─ůcznie niezb─Ödne dane upowa┼╝nionego policjanta oraz szczeg├│┼éowe warunki wydania upowa┼╝nie┼ä w imieniu Komendanta G┼é├│wnego Policji lub komendant├│w wojew├│dzkich Policji innym policjantom.

7. Prezes Rady Ministr├│w okre┼Ťli, w drodze rozporz─ůdzenia, zakres, warunki i tryb przekazywania Policji informacji o osobie, uzyskanych przez organy uprawnione do wykonywania czynno┼Ťci operacyjno-rozpoznawczych w czasie wykonywania tych czynno┼Ťci, uwzgl─Ödniaj─ůc wymagania wynikaj─ůce z przepis├│w o ochronie informacji niejawnych.

Art. 15. 1. Policjanci wykonuj─ůc czynno┼Ťci, o kt├│rych mowa w art. 14, maj─ů prawo:

1) legitymowania os├│b w celu ustalenia ich to┼╝samo┼Ťci,

2) zatrzymywania os├│b w trybie i przypadkach okre┼Ťlonych w przepisach Kodeksu post─Öpowania karnego i innych ustaw,

2a) zatrzymywania os├│b pozbawionych wolno┼Ťci, kt├│re na podstawie zezwolenia w┼éa┼Ťciwego organu opu┼Ťci┼éy areszt ┼Ťledczy albo zak┼éad karny i w wyznaczonym terminie nie powr├│ci┼éy do niego,

3) zatrzymywania os├│b stwarzaj─ůcych w spos├│b oczywisty bezpo┼Ťrednie zagro┼╝enie dla ┼╝ycia lub zdrowia ludzkiego, a tak┼╝e dla mienia,

3a) pobierania od os├│b wymazu ze ┼Ťluz├│wki policzk├│w:

a) w trybie i przypadkach okre┼Ťlonych w przepisach Kodeksu post─Öpowania karnego,

b) w celu identyfikacji os├│b o nieustalonej to┼╝samo┼Ťci oraz os├│b usi┼éuj─ůcych ukry─ç swoj─ů to┼╝samo┼Ť─ç, je┼╝eli ustalenie to┼╝samo┼Ťci w inny spos├│b nie jest mo┼╝liwe,

3b) pobierania materia┼éu biologicznego ze zw┼éok ludzkich o nieustalonej to┼╝samo┼Ťci,

4) przeszukiwania os├│b i pomieszcze┼ä w trybie i przypadkach okre┼Ťlonych w przepisach Kodeksu post─Öpowania karnego i innych ustaw,

5) dokonywania kontroli osobistej, a tak┼╝e przegl─ůdania zawarto┼Ťci baga┼╝y i sprawdzania ┼éadunku w portach i na dworcach oraz w ┼Ťrodkach transportu l─ůdowego, powietrznego i wodnego, w razie istnienia uzasadnionego podejrzenia pope┼énienia czynu zabronionego pod gro┼║b─ů kary,

5a) obserwowania i rejestrowania przy u┼╝yciu ┼Ťrodk├│w technicznych obrazu zdarze┼ä w miejscach publicznych, a w przypadku czynno┼Ťci operacyjno-rozpoznawczych i administracyjno-porz─ůdkowych podejmowanych na podstawie ustawy – tak┼╝e i d┼║wi─Öku towarzysz─ůcego tym zdarzeniom,

6) ┼╝─ůdania niezb─Ödnej pomocy od instytucji pa┼ästwowych, organ├│w administracji rz─ůdowej i samorz─ůdu terytorialnego oraz jednostek gospodarczych prowadz─ůcych dzia┼éalno┼Ť─ç w zakresie u┼╝yteczno┼Ťci publicznej; wymienione instytucje, organy i jednostki obowi─ůzane s─ů, w zakresie swojego dzia┼éania, do udzielenia tej pomocy, w zakresie obowi─ůzuj─ůcych przepis├│w prawa,

7) zwracania si─Ö o niezb─Ödn─ů pomoc do innych jednostek gospodarczych i organizacji spo┼éecznych, jak r├│wnie┼╝ zwracania si─Ö w nag┼éych wypadkach do ka┼╝dej osoby o udzielenie dora┼║nej pomocy, w ramach obowi─ůzuj─ůcych przepis├│w prawa,

8) dokonywania kontroli rodzaju u┼╝ywanego paliwa przez pobranie pr├│bek paliwa ze zbiornika pojazdu mechanicznego.

2. Osobie zatrzymanej na podstawie ust. 1 pkt 3 przys┼éuguj─ů uprawnienia przewidziane dla osoby zatrzymanej w Kodeksie post─Öpowania karnego.

3. Zatrzymanie osoby mo┼╝e by─ç zastosowane tylko w├│wczas, gdy inne ┼Ťrodki okaza┼éy si─Ö bezcelowe lub nieskuteczne.

4. Osoba zatrzymana, o kt├│rej mowa w ust. 1 pkt 3, mo┼╝e by─ç okazywana, fotografowana lub daktyloskopowana tylko wtedy, gdy jej to┼╝samo┼Ťci nie mo┼╝na ustali─ç w inny spos├│b.

5. Osob─Ö zatrzyman─ů nale┼╝y niezw┼éocznie podda─ç – w razie uzasadnionej potrzeby – badaniu lekarskiemu lub udzieli─ç jej pierwszej pomocy medycznej.

6. Czynno┼Ťci wymienione w ust. 1 powinny by─ç wykonywane w spos├│b mo┼╝liwie najmniej naruszaj─ůcy dobra osobiste osoby, wobec kt├│rej zostaj─ů podj─Öte.

7. Na spos├│b prowadzenia czynno┼Ťci, o kt├│rych mowa w ust. 1, przys┼éuguje za┼╝alenie do miejscowo w┼éa┼Ťciwego prokuratora.

8. Rada Ministr├│w okre┼Ťli, w drodze rozporz─ůdzenia, spos├│b post─Öpowania przy wykonywaniu uprawnie┼ä, o kt├│rych mowa w ust. 1 pkt 1, 2a, 3, 3a lit. b), 3b i 5–7, oraz wzory dokument├│w stosowanych w tych sprawach, maj─ůc na wzgl─Ödzie zapewnienie skuteczno┼Ťci dzia┼éa┼ä podejmowanych przez Policj─Ö oraz poszanowanie praw os├│b, wobec kt├│rych dzia┼éania te s─ů podejmowane.

8a. W przypadku stwierdzenia u┼╝ywania oleju opa┼éowego do cel├│w nap─Ödowych Policja niezw┼éocznie zawiadamia dyrektora izby celnej w┼éa┼Ťciwego ze wzgl─Ödu na miejsce dokonanej kontroli.

8b. Minister w┼éa┼Ťciwy do spraw wewn─Ötrznych, w porozumieniu z ministrem w┼éa┼Ťciwym do spraw finans├│w publicznych, okre┼Ťli, w drodze rozporz─ůdzenia, szczeg├│┼éowy tryb kontroli, o kt├│rej mowa w ust. 1 pkt 8, uwzgl─Ödniaj─ůc spos├│b przeprowadzenia kontroli i badania pr├│bek rodzaju paliwa znajduj─ůcego si─Ö w zbiorniku pojazdu.

9. Minister w┼éa┼Ťciwy do spraw wewn─Ötrznych, w porozumieniu z ministrem w┼éa┼Ťciwym do spraw zdrowia, okre┼Ťli, w drodze rozporz─ůdzenia, tryb przeprowadzania bada┼ä lekarskich, o kt├│rych mowa w ust. 5, uwzgl─Ödniaj─ůc przypadki uzasadniaj─ůce potrzeb─Ö niezw┼éocznego udzielenia osobie zatrzymanej pierwszej pomocy medycznej lub potrzeb─Ö poddania jej niezb─Ödnym badaniom lekarskim, czas i organizacj─Ö tych bada┼ä oraz spos├│b ich dokumentowania.

10. Minister w┼éa┼Ťciwy do spraw wewn─Ötrznych okre┼Ťli, w drodze rozporz─ůdzenia, warunki, jakim powinny odpowiada─ç pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Policji przeznaczone dla os├│b zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrze┼║wienia, oraz regulamin pobytu os├│b w tych pomieszczeniach, uwzgl─Ödniaj─ůc ich lokalizacj─Ö i wyposa┼╝enie, niezb─Ödne cz─Ö┼Ťci sk┼éadowe oraz warunki techniczne pomieszcze┼ä i ich wyposa┼╝enia.

Art. 16. 1. W razie niepodporz─ůdkowania si─Ö wydanym na podstawie prawa poleceniom organ├│w Policji lub jej funkcjonariuszy, policjanci mog─ů stosowa─ç nast─Öpuj─ůce ┼Ťrodki przymusu bezpo┼Ťredniego:

1) fizyczne, techniczne i chemiczne ┼Ťrodki s┼éu┼╝─ůce do obezw┼éadniania b─ůd┼║ konwojowania os├│b oraz do zatrzymywania pojazd├│w,

2) pałki służbowe,

3) wodne ┼Ťrodki obezw┼éadniaj─ůce,

4) psy i konie służbowe,

5) pociski niepenetracyjne, miotane z broni palnej.

2. Policjanci mog─ů stosowa─ç jedynie ┼Ťrodki przymusu bezpo┼Ťredniego odpowiadaj─ůce potrzebom wynikaj─ůcym z istniej─ůcej sytuacji i niezb─Ödne do osi─ůgni─Öcia podporz─ůdkowania si─Ö wydanym poleceniom.

3. (skre┼Ťlony).

4. Rada Ministr├│w, w drodze rozporz─ůdzenia, okre┼Ťla szczeg├│┼éowe przypadki oraz warunki i sposoby u┼╝ycia ┼Ťrodk├│w przymusu bezpo┼Ťredniego, o kt├│rych mowa w ust. 1.

Art. 17. 1. [1] Je┼╝eli ┼Ťrodki przymusu bezpo┼Ťredniego, wymienione w art. 16 ust. 1, okaza┼éy si─Ö niewystarczaj─ůce lub ich u┼╝ycie, ze wzgl─Ödu na okoliczno┼Ťci danego zdarzenia, nie jest mo┼╝liwe, policjant ma prawo u┼╝ycia broni palnej wy┼é─ůcznie:

1) w celu odparcia bezpo┼Ťredniego i bezprawnego zamachu na ┼╝ycie, zdrowie lub wolno┼Ť─ç policjanta lub innej osoby oraz w celu przeciwdzia┼éania czynno┼Ťciom zmierzaj─ůcym bezpo┼Ťrednio do takiego zamachu,

2) przeciwko osobie niepodporz─ůdkowuj─ůcej si─Ö wezwaniu do natychmiastowego porzucenia broni lub innego niebezpiecznego narz─Ödzia, kt├│rego u┼╝ycie zagrozi─ç mo┼╝e ┼╝yciu, zdrowiu lub wolno┼Ťci policjanta albo innej osoby,

3) przeciwko osobie, kt├│ra usi┼éuje bezprawnie, przemoc─ů odebra─ç bro┼ä paln─ů policjantowi lub innej osobie uprawnionej do posiadania broni palnej,

4) w celu odparcia niebezpiecznego bezpo┼Ťredniego, gwa┼étownego zamachu na obiekty i urz─ůdzenia wa┼╝ne dla bezpiecze┼ästwa lub obronno┼Ťci pa┼ästwa, na siedziby naczelnych organ├│w w┼éadzy, naczelnych i centralnych organ├│w administracji pa┼ästwowej albo wymiaru sprawiedliwo┼Ťci, na obiekty gospodarki lub kultury narodowej oraz na przedstawicielstwa dyplomatyczne i urz─Ödy konsularne pa┼ästw obcych albo organizacji mi─Ödzynarodowych, a tak┼╝e na obiekty dozorowane przez uzbrojon─ů formacj─Ö ochronn─ů utworzon─ů na podstawie odr─Öbnych przepis├│w,

5) w celu odparcia zamachu na mienie, stwarzaj─ůcego jednocze┼Ťnie bezpo┼Ťrednie zagro┼╝enie dla ┼╝ycia, zdrowia lub wolno┼Ťci cz┼éowieka,

6) w bezpo┼Ťrednim po┼Ťcigu za osob─ů, wobec kt├│rej u┼╝ycie broni by┼éo dopuszczalne w przypadkach okre┼Ťlonych w pkt 1–3 i 5, albo za osob─ů, wobec kt├│rej istnieje uzasadnione podejrzenie pope┼énienia zab├│jstwa, zamachu terrorystycznego, uprowadzenia osoby w celu wymuszenia okupu lub okre┼Ťlonego zachowania, rozboju, kradzie┼╝y rozb├│jniczej, wymuszenia rozb├│jniczego, umy┼Ťlnego ci─Ö┼╝kiego uszkodzenia cia┼éa, zgwa┼écenia, podpalenia lub umy┼Ťlnego sprowadzenia w inny spos├│b niebezpiecze┼ästwa powszechnego dla ┼╝ycia albo zdrowia,

7) w celu uj─Öcia osoby, o kt├│rej mowa w pkt 6, je┼Ťli schroni┼éa si─Ö ona w miejscu trudno dost─Öpnym, a z okoliczno┼Ťci towarzysz─ůcych wynika, ┼╝e mo┼╝e u┼╝y─ç broni palnej lub innego niebezpiecznego narz─Ödzia, kt├│rego u┼╝ycie zagrozi─ç mo┼╝e ┼╝yciu lub zdrowiu,

8) w celu odparcia gwa┼étownego, bezpo┼Ťredniego i bezprawnego zamachu na konw├│j ochraniaj─ůcy osoby, dokumenty zawieraj─ůce wiadomo┼Ťci stanowi─ůce tajemnic─Ö pa┼ästwow─ů, pieni─ůdze albo inne przedmioty warto┼Ťciowe,

9) w celu uj─Öcia lub udaremnienia ucieczki osoby zatrzymanej, tymczasowo aresztowanej lub odbywaj─ůcej kar─Ö pozbawienia wolno┼Ťci, je┼Ťli:

a) ucieczka osoby pozbawionej wolno┼Ťci stwarza zagro┼╝enie dla ┼╝ycia albo zdrowia ludzkiego,

b) istnieje uzasadnione podejrzenie, ┼╝e osoba pozbawiona wolno┼Ťci mo┼╝e u┼╝y─ç broni palnej, materia┼é├│w wybuchowych lub niebezpiecznego narz─Ödzia,

c) pozbawienie wolno┼Ťci nast─ůpi┼éo w zwi─ůzku z uzasadnionym podejrzeniem lub stwierdzeniem pope┼énienia przest─Öpstw, o kt├│rych mowa w pkt 6.

2. W dzia┼éaniach oddzia┼é├│w i pododdzia┼é├│w zwartych Policji u┼╝ycie broni palnej mo┼╝e nast─ůpi─ç tylko na rozkaz ich dow├│dcy.

3. U┼╝ycie broni palnej powinno nast─Öpowa─ç w spos├│b wyrz─ůdzaj─ůcy mo┼╝liwie najmniejsz─ů szkod─Ö osobie, przeciwko kt├│rej u┼╝yto broni palnej.

4. Rada Ministr├│w, w drodze rozporz─ůdzenia, okre┼Ťla szczeg├│┼éowo warunki i spos├│b post─Öpowania przy u┼╝yciu broni palnej, a tak┼╝e zasady u┼╝ycia broni palnej przez jednostki wymienione w ust. 2.

Art. 18. 1. W razie zagro┼╝enia bezpiecze┼ästwa publicznego lub zak┼é├│cenia porz─ůdku publicznego, zw┼éaszcza poprzez sprowadzenie;

1) niebezpiecze┼ästwa powszechnego dla ┼╝ycia, zdrowia lub wolno┼Ťci obywateli,

2) bezpo┼Ťredniego zagro┼╝enia dla mienia w znacznych rozmiarach,

3) bezpo┼Ťredniego zagro┼╝enia obiekt├│w lub urz─ůdze┼ä, o kt├│rych mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4,

4) zagro┼╝enia przest─Öpstwem o charakterze terrorystycznym b─ůd┼║ jego dokonania w stosunku do obiekt├│w maj─ůcych szczeg├│lne znaczenie dla bezpiecze┼ästwa lub obronno┼Ťci pa┼ästwa, b─ůd┼║ mog─ůcym skutkowa─ç niebezpiecze┼ästwem dla ┼╝ycia ludzkiego

– Prezes Rady Ministr├│w, na wniosek ministra w┼éa┼Ťciwego do spraw wewn─Ötrznych, w celu zapewnienia bezpiecze┼ästwa publicznego lub przywr├│cenia porz─ůdku publicznego, mo┼╝e zarz─ůdzi─ç u┼╝ycie uzbrojonych oddzia┼é├│w lub pododdzia┼é├│w Policji.

2. W przypadkach niecierpi─ůcych zw┼éoki decyzj─Ö, o kt├│rej mowa w ust. 1, podejmuje minister w┼éa┼Ťciwy do spraw wewn─Ötrznych, zawiadamiaj─ůc o niej niezw┼éocznie Prezesa Rady Ministr├│w.

3. W przypadkach, o kt├│rych mowa w ust. 1, je┼╝eli u┼╝ycie uzbrojonych oddzia┼é├│w i pododdzia┼é├│w Policji oka┼╝e si─Ö niewystarczaj─ůce, do pomocy uzbrojonym oddzia┼éom i pododdzia┼éom Policji mog─ů by─ç u┼╝yte oddzia┼éy i pododdzia┼éy Si┼é Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej „Si┼éami Zbrojnymi”, na podstawie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydanego na wniosek Prezesa Rady Ministr├│w.

4. Pomoc, o kt├│rej mowa w ust. 3, mo┼╝e by─ç udzielona r├│wnie┼╝ w formie prowadzonego samodzielnie przez oddzia┼éy i pododdzia┼éy Si┼é Zbrojnych przeciwdzia┼éania zagro┼╝eniu b─ůd┼║ dokonaniu przest─Öpstwa, o kt├│rym mowa w ust. 1 pkt 4, w przypadku gdy oddzia┼éy i pododdzia┼éy Policji nie dysponuj─ů mo┼╝liwo┼Ťciami skutecznego przeciwdzia┼éania tym zagro┼╝eniom.

5. W przypadkach niecierpi─ůcych zw┼éoki decyzj─Ö o udzieleniu pomocy, o kt├│rej mowa w ust. 3 i 4, podejmuje Minister Obrony Narodowej, na wniosek ministra w┼éa┼Ťciwego do spraw wewn─Ötrznych, okre┼Ťlaj─ůcy zakres i form─Ö pomocy, zawiadamiaj─ůc o niej niezw┼éocznie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Prezesa Rady Ministr├│w.

6. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej niezwłocznie wydaje postanowienie o zatwierdzeniu lub uchyleniu decyzji, o której mowa w ust. 5.

7. ┼╗o┼énierzom oddzia┼é├│w i pododdzia┼é├│w Si┼é Zbrojnych kierowanych do pomocy uzbrojonym oddzia┼éom i pododdzia┼éom Policji przys┼éuguj─ů w zakresie niezb─Ödnym do wykonywania ich zada┼ä, wobec wszystkich os├│b, uprawnienia policjant├│w okre┼Ťlone w art. 15–17. Korzystanie z tych uprawnie┼ä nast─Öpuje na zasadach i w trybie okre┼Ťlonych dla policjant├│w.

8. Rada Ministr├│w okre┼Ťli, w drodze rozporz─ůdzenia:

1) szczegółowe warunki i sposób użycia oddziałów i pododdziałów Policji i Sił Zbrojnych,

2) spos├│b koordynowania dzia┼éa┼ä podejmowanych przez Policj─Ö i Si┼éy Zbrojne w formie okre┼Ťlonej w ust. 3 i 4,

3) tryb wymiany informacji i spos├│b logistycznego wsparcia dzia┼éa┼ä Policji prowadzonych z pomoc─ů oddzia┼é├│w i pododdzia┼é├│w Si┼é Zbrojnych.

9. Rozporz─ůdzenie, o kt├│rym mowa w ust. 8, powinno uwzgl─Ödnia─ç:

1) stopie┼ä zagro┼╝enia bezpiecze┼ästwa publicznego lub zak┼é├│cenia porz─ůdku publicznego, w tym przest─Öpstwem o charakterze terrorystycznym, oraz przewidywany rozw├│j sytuacji,

2) zachowanie ci─ůg┼éo┼Ťci dowodzenia, w tym oddzia┼éami Si┼é Zbrojnych,

3) ochron─Ö wymienianych informacji oraz zakres wsparcia logistycznego Policji.

Art. 18a. 1. W razie zagro┼╝enia bezpiecze┼ästwa i porz─ůdku publicznego, je┼╝eli si┼éy Policji s─ů niewystarczaj─ůce do wykonania ich zada┼ä w zakresie ochrony bezpiecze┼ästwa i porz─ůdku publicznego, Prezes Rady Ministr├│w, na wniosek ministra w┼éa┼Ťciwego do spraw wewn─Ötrznych uzgodniony z Ministrem Obrony Narodowej, mo┼╝e zarz─ůdzi─ç u┼╝ycie ┼╝o┼énierzy ┼╗andarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji.

2. W wypadku, o kt├│rym mowa w ust. 1, ┼╝o┼énierzom ┼╗andarmerii Wojskowej przys┼éuguj─ů, w zakresie niezb─Ödnym do wykonania ich zada┼ä, wobec wszystkich os├│b, uprawnienia policjant├│w, okre┼Ťlone w art. 15–17. Korzystanie z tych uprawnie┼ä nast─Öpuje na zasadach i w trybie okre┼Ťlonym dla policjant├│w.

Art. 19. 1. Przy wykonywaniu czynno┼Ťci operacyjno-rozpoznawczych, podejmowanych przez Policj─Ö w celu zapobie┼╝enia, wykrycia, ustalenia sprawc├│w, a tak┼╝e uzyskania i utrwalenia dowod├│w ┼Ťciganych z oskar┼╝enia publicznego, umy┼Ťlnych przest─Öpstw:

1) przeciwko ┼╝yciu, okre┼Ťlonych w art. 148-150 Kodeksu karnego,

2) okre┼Ťlonych w art. 134, art. 135 § 1, art. 136 § 1, art. 156 § 1 i 3, art. 163 § 1 i 3, art. 164 § 1, art. 165 § 1 i 3, art. 166, 167, 173 § 1 i 3, art. 189, 204 § 4, art. 223, 228, 229, 232, 245, 246, 252 § 1-3, art. 253, 258, 269, 280-282, 285 § 1, art. 286, 296, 299, § 1-6 oraz w art. 310 §1, 2 i 4 Kodeksu karnego,

3) przeciwko obrotowi gospodarczemu, okre┼Ťlonych w art. 297-306 Kodeksu karnego, powoduj─ůcych szkod─Ö maj─ůtkow─ů lub skierowanych przeciwko mieniu, je┼╝eli wysoko┼Ť─ç szkody lub warto┼Ť─ç mienia przekracza pi─Ö─çdziesi─Öciokrotn─ů wysoko┼Ť─ç najni┼╝szego wynagrodzenia za prac─Ö okre┼Ťlonego na podstawie odr─Öbnych przepis├│w,

4) skarbowych, je┼╝eli warto┼Ť─ç przedmiotu czynu lub uszczuplenie nale┼╝no┼Ťci publicznoprawnej przekraczaj─ů pi─Ö─çdziesi─Öciokrotn─ů wysoko┼Ť─ç najni┼╝szego wynagrodzenia za prac─Ö okre┼Ťlonego na podstawie odr─Öbnych przepis├│w,

5) nielegalnego wytwarzania, posiadania lub obrotu broni─ů, amunicj─ů, materia┼éami wybuchowymi, ┼Ťrodkami odurzaj─ůcymi lub substancjami psychotropowymi albo ich prekursorami oraz materia┼éami j─ůdrowymi i promieniotw├│rczymi,

6) okre┼Ťlonych w art. 8 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Przepisy wprowadzaj─ůce Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 554 i Nr 160, poz. 1083 oraz z 1998 r. Nr 113, poz. 715),

7) [2] okre┼Ťlonych w art. 43-46 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu kom├│rek, tkanek i narz─ůd├│w (Dz. U. Nr 169, poz. 1411),

8) ┼Ťciganych na mocy um├│w i porozumie┼ä mi─Ödzynarodowych,

gdy inne ┼Ťrodki okaza┼éy si─Ö bezskuteczne albo zachodzi wysokie prawdopodobie┼ästwo, ┼╝e b─Öd─ů nieskuteczne lub nieprzydatne, s─ůd okr─Ögowy, na pisemny wniosek Komendanta G┼é├│wnego Policji, z┼éo┼╝ony po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego albo na pisemny wniosek komendanta wojew├│dzkiego Policji, z┼éo┼╝ony po uzyskaniu pisemnej zgody w┼éa┼Ťciwego miejscowo prokuratora okr─Ögowego, mo┼╝e, w drodze postanowienia, zarz─ůdzi─ç kontrol─Ö operacyjn─ů.

2. Postanowienie, o kt├│rym mowa w ust. 1, wydaje s─ůd okr─Ögowy w┼éa┼Ťciwy miejscowo ze wzgl─Ödu na siedzib─Ö sk┼éadaj─ůcego wniosek organu Policji.

3. W przypadkach niecierpi─ůcych zw┼éoki, je┼╝eli mog┼éoby to spowodowa─ç utrat─Ö informacji lub zatarcie albo zniszczenie dowod├│w przest─Öpstwa, Komendant G┼é├│wny Policji lub komendant wojew├│dzki Policji mo┼╝e zarz─ůdzi─ç, po uzyskaniu pisemnej zgody w┼éa┼Ťciwego prokuratora, o kt├│rym mowa w ust. 1, kontrol─Ö operacyjn─ů, zwracaj─ůc si─Ö jednocze┼Ťnie do w┼éa┼Ťciwego miejscowo s─ůdu okr─Ögowego z wnioskiem o wydanie postanowienia w tej sprawie. W razie nieudzielenia przez s─ůd zgody w terminie 5 dni od dnia zarz─ůdzenia kontroli operacyjnej, organ zarz─ůdzaj─ůcy wstrzymuje kontrol─Ö operacyjn─ů oraz dokonuje protokolarnego, komisyjnego zniszczenia materia┼é├│w zgromadzonych podczas jej stosowania.

4. [3] S─ůd okr─Ögowy mo┼╝e zezwoli─ç, na pisemny wniosek Komendanta G┼é├│wnego Policji lub komendanta wojew├│dzkiego Policji, z┼éo┼╝ony po uzyskaniu pisemnej zgody w┼éa┼Ťciwego prokuratora, na odst─ůpienie od zniszczenia materia┼é├│w, o kt├│rych mowa w ust. 3, je┼╝eli stanowi─ů one dow├│d lub wskazuj─ů na zamiar pope┼énienia przest─Öpstwa, dla wykrycia kt├│rego na podstawie przepis├│w ustawowych mo┼╝e by─ç prowadzona kontrola operacyjna lub czynno┼Ťci operacyjno-rozpoznawcze.

5. W przypadku potrzeby zarz─ůdzenia kontroli operacyjnej wobec osoby podejrzanej lub oskar┼╝onego, we wniosku organu Policji, o kt├│rym mowa w ust. 1, o zarz─ůdzenie kontroli operacyjnej zamieszcza si─Ö informacj─Ö o tocz─ůcym si─Ö wobec tej osoby post─Öpowaniu.

6. Kontrola operacyjna prowadzona jest niejawnie i polega na:

1) kontrolowaniu tre┼Ťci korespondencji,

2) kontrolowaniu zawarto┼Ťci przesy┼éek,

3) stosowaniu ┼Ťrodk├│w technicznych umo┼╝liwiaj─ůcych uzyskiwanie w spos├│b niejawny informacji i dowod├│w oraz ich utrwalanie, a w szczeg├│lno┼Ťci tre┼Ťci rozm├│w telefonicznych i innych informacji przekazywanych za pomoc─ů sieci telekomunikacyjnych.

7. Wniosek organu Policji, o kt├│rym mowa w ust. 1, o zarz─ůdzenie przez s─ůd okr─Ögowy kontroli operacyjnej powinien zawiera─ç w szczeg├│lno┼Ťci:

1) numer sprawy i jej kryptonim, jeżeli został jej nadany,

2) opis przest─Öpstwa z podaniem, w miar─Ö mo┼╝liwo┼Ťci, jego kwalifikacji prawnej,

3) okoliczno┼Ťci uzasadniaj─ůce potrzeb─Ö zastosowania kontroli operacyjnej, w tym stwierdzonej albo prawdopodobnej bezskuteczno┼Ťci lub nieprzydatno┼Ťci innych ┼Ťrodk├│w,

4) dane osoby lub inne dane, pozwalaj─ůce na jednoznaczne okre┼Ťlenie podmiotu lub przedmiotu, wobec kt├│rego stosowana b─Ödzie kontrola operacyjna, ze wskazaniem miejsca lub sposobu jej stosowania,

5) cel, czas i rodzaj prowadzonej kontroli operacyjnej, o kt├│rej mowa w ust. 6.

8. Kontrol─Ö operacyjn─ů zarz─ůdza si─Ö na okres nie d┼éu┼╝szy ni┼╝ 3 miesi─ůce. S─ůd okr─Ögowy mo┼╝e, na pisemny wniosek Komendanta G┼é├│wnego Policji lub komendanta wojew├│dzkiego Policji, z┼éo┼╝ony po uzyskaniu pisemnej zgody w┼éa┼Ťciwego prokuratora, na okres nie d┼éu┼╝szy ni┼╝ kolejne 3 miesi─ůce, wyda─ç postanowienie o jednorazowym przed┼éu┼╝eniu kontroli operacyjnej, je┼╝eli nie usta┼éy przyczyny zarz─ůdzenia tej kontroli.

9. W uzasadnionych przypadkach, gdy podczas stosowania kontroli operacyjnej pojawi─ů si─Ö nowe okoliczno┼Ťci istotne dla zapobie┼╝enia lub wykrycia przest─Öpstwa albo ustalenia sprawc├│w i uzyskania dowod├│w przest─Öpstwa, s─ůd okr─Ögowy, na pisemny wniosek Komendanta G┼é├│wnego Policji, z┼éo┼╝ony po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, mo┼╝e wyda─ç postanowienie o kontroli operacyjnej przez czas oznaczony r├│wnie┼╝ po up┼éywie okres├│w, o kt├│rych mowa w ust. 8.

10. Do wniosk├│w, o kt├│rych mowa w ust. 3, 4, 8 i 9, stosuje si─Ö odpowiednio przepis ust. 7. S─ůd przed wydaniem postanowienia, o kt├│rym mowa w ust. 3, 4, 8 i 9, mo┼╝e zapozna─ç si─Ö z materia┼éami uzasadniaj─ůcymi wniosek, zgromadzonymi podczas stosowania kontroli operacyjnej zarz─ůdzonej w tej sprawie.

11. Wnioski, o kt├│rych mowa w ust. 1, 3-5, 8 i 9, s─ůd okr─Ögowy rozpoznaje jednoosobowo, przy czym czynno┼Ťci s─ůdu zwi─ůzane z rozpoznawaniem tych wniosk├│w powinny by─ç realizowane w warunkach przewidzianych dla przekazywania, przechowywania i udost─Öpniania informacji niejawnych oraz z odpowiednim zastosowaniem przepis├│w wydanych na podstawie art. 181 § 2 Kodeksu post─Öpowania karnego. W posiedzeniu s─ůdu mo┼╝e wzi─ů─ç udzia┼é wy┼é─ůcznie prokurator i przedstawiciel organu Policji wnioskuj─ůcego o zarz─ůdzenie kontroli operacyjnej.

12. Podmioty wykonuj─ůce dzia┼éalno┼Ť─ç telekomunikacyjn─ů oraz podmioty ┼Ťwiadcz─ůce us┼éugi pocztowe s─ů obowi─ůzani do zapewnienia na w┼éasny koszt warunk├│w technicznych i organizacyjnych umo┼╝liwiaj─ůcych prowadzenie przez Policj─Ö kontroli operacyjnej.

13. Kontrola operacyjna powinna by─ç zako┼äczona niezw┼éocznie po ustaniu przyczyn jej zarz─ůdzenia, najp├│┼║niej jednak z up┼éywem okresu, na kt├│ry zosta┼éa wprowadzona.

14. Organ Policji, o kt├│rym mowa w ust. 1, informuje w┼éa┼Ťciwego prokuratora o wynikach kontroli operacyjnej po jej zako┼äczeniu, a na jego ┼╝─ůdanie r├│wnie┼╝ o przebiegu tej kontroli.

15. W przypadku uzyskania dowod├│w pozwalaj─ůcych na wszcz─Öcie post─Öpowania karnego lub maj─ůcych znaczenie dla tocz─ůcego si─Ö post─Öpowania karnego, Komendant G┼é├│wny Policji lub komendant wojew├│dzki Policji przekazuje w┼éa┼Ťciwemu prokuratorowi wszystkie materia┼éy zgromadzone podczas stosowania kontroli operacyjnej, w razie potrzeby z wnioskiem o wszcz─Öcie post─Öpowania karnego. W post─Öpowaniu przed s─ůdem, w odniesieniu do tych materia┼é├│w, stosuje si─Ö odpowiednio przepisy art. 393 § 1 zdanie pierwsze Kodeksu post─Öpowania karnego.

16. [4] Osobie, wobec kt├│rej kontrola operacyjna by┼éa stosowana, nie udost─Öpnia si─Ö materia┼é├│w zgromadzonych podczas trwania tej kontroli. Przepis nie narusza uprawnie┼ä wynikaj─ůcych z art. 321 Kodeksu post─Öpowania karnego.

17. Zgromadzone podczas stosowania kontroli operacyjnej materia┼éy niezawieraj─ůce dowod├│w pozwalaj─ůcych na wszcz─Öcie post─Öpowania karnego przechowuje si─Ö po zako┼äczeniu kontroli przez okres 2 miesi─Öcy, a nast─Öpnie dokonuje si─Ö ich protokolarnego, komisyjnego zniszczenia. Zniszczenie materia┼é├│w zarz─ůdza organ Policji, kt├│ry wnioskowa┼é o zarz─ůdzenie kontroli operacyjnej.

18. [5] Trybu, o kt├│rym mowa w ust. 1-11, nie stosuje si─Ö, je┼╝eli kontrola operacyjna jest prowadzona za wyra┼╝on─ů na pi┼Ťmie zgod─ů osoby b─Öd─ůcej nadawc─ů lub odbiorc─ů przekazu informacji.

19. W przypadkach, o kt├│rych mowa w ust. 18, kontrol─Ö operacyjn─ů zarz─ůdza organ Policji w┼éa┼Ťciwy do prowadzenia czynno┼Ťci operacyjno-rozpoznawczych w danej sprawie.

20. Na postanowienia s─ůdu w przedmiocie kontroli operacyjnej, o kt├│rych mowa w ust. 1, 3, 8 i 9, a tak┼╝e na postanowienie s─ůdu w przedmiocie odst─ůpienia od zniszczenia materia┼é├│w zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej, o kt├│rym mowa w ust. 4, przys┼éuguje za┼╝alenie organowi Policji, kt├│ry z┼éo┼╝y┼é wniosek o wydanie tego postanowienia. Do za┼╝alenia stosuje si─Ö odpowiednio przepisy Kodeksu post─Öpowania karnego.

21. Minister w┼éa┼Ťciwy do spraw wewn─Ötrznych, w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwo┼Ťci oraz ministrem w┼éa┼Ťciwym do spraw ┼é─ůczno┼Ťci, okre┼Ťli, w drodze rozporz─ůdzenia, spos├│b dokumentowania kontroli operacyjnej oraz przechowywania i przekazywania wniosk├│w i zarz─ůdze┼ä, a tak┼╝e przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materia┼é├│w uzyskanych podczas stosowania tej kontroli, uwzgl─Ödniaj─ůc potrzeb─Ö zapewnienia niejawnego charakteru podejmowanych czynno┼Ťci i uzyskanych materia┼é├│w oraz wzory stosowanych druk├│w i rejestr├│w.

22. Prokurator Generalny przedstawia corocznie Sejmowi i Senatowi informacj─Ö o dzia┼éalno┼Ťci okre┼Ťlonej w ust. 1-21, w tym informacje i dane, o kt├│rych mowa w art. 20 ust. 3.Strona: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | nast─Öpna »

« Powr├│t


Ten artykuł nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

Aby doda─ç sw├│j komentarz powiniene┼Ť si─Ö zalogowa─ç.

.